De premjêre fan KOFJE MEI IN FERHAAL op tongersdei 06 okt 2022 yn it Doarpshûs. In goeie 50 besikers genietsje fan it prachtige ferhaal fan topkok Geert-Jan Vaartjes. Hy praat likegoed as dat hy itensiedt. Wat in moaie start fan dit nije projekt.

Tongersdei 3 novimber komt Theo Smedes mei syn ferhaal.